Mediácia

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov

Mediáciou je možné riešiť svoje spory/konflikty, ktoré vznikli medzi stranami z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu, dobrovoľne mimosúdnou cestou prostredníctvom mediátora, ktorý je v sporoch nestranný, nezaujatý a nezávislý.

V sporoch, v ktorých je možné mediáciu uplatniť,  sa upriamuje pozornosť na spokojnosť na oboch stranách sporu, s rýchlejším priebehommenšími nákladmi oproti súdnymi procesom, pri zachovaní dôvery a dôvernosti v neformálnom mediačnom stretnutí s orientáciou na budúcnosť.

Mediátor

Mediáciu vykonáva mediátor podľa zákona č. 420/2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 3

Je každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa §14 ods. 1.

Podľa § 4

Vykonáva svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie.

Výhody a princípy mediácie

Spory vhodné k mdiácií

Zákon č. 420/ 2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

§ 7 Dohoda o riešení sporu mediáciou

  • Dohoda o riešení sporu mediáciou je písomná dohoda medzi osobami zúčastnenými na mediácii o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, sa pokúsia vyriešiť mediáciou.
 

§ 15 Účinky dohody o mediácii

  • Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

Spotrebiteľské spory

..sú spory, ktoré vznikli spotrebiteľskou zmluvou medzi dodávateľom a spotrebiteľom, bez ohľadu na právnu formu. Spotrebiteľské spory je možné riešiť mimosúdnou cestou, prostredníctvom mediátorov, ktorí sa riešením takých sporov zaoberajú, či už samostatne alebo prostredníctvom mediačných centier, prípadne pomocou rozhodcovských súdov či subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Proces mediácie

Výsledok a cieľ mediácie

Právna stránka PRIEBEHU MEDIÁCIE

§ 14 ZAČIATOK mediácie, KONIEC mediácie, KNIHA mediácie


1) V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácie s mediátorom DOHODNÚ na mediácie konkrétneho sporu, dohoda musí mať písomnú formu.

(2) Ak odsek 3 neustanovuje inak, začína sa mediácia uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácii vedenej mediátorom. Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácii má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva  na súde.

Mediácia podľa § 14 ods. (8) končí:
a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,
d) dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,
e) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,
g) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,
i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.

MENTORING pre mediátorov

V procese mentorovania sa môžete poradiť so skúsenejším človekom v oblasti, ktorú vykonáva a ktorá vás zároveň oboch zaujíma.

Príklad cenníka mediácie v rodinných sporoch
v porovnaní so súdom
Príklad cenníka mediácie v majetkových sporoch v porovnaní so súdom

Pár slov odo mňa pre vás k mediácii o tom, čo vás zaujíma a čo by ste mali vedieť.

Som mediátor a rodinný mediátor
Strany majú záujem byť vypočuté
Spätná väzba účastníka mediácie
Spory vhodné k mediácii