Súrodenci – dedenie – vyplatenie

Dobrý deň, sme 4 majitelia nehnuteľnosti a pozemku pri ňom, ktoré sme zdedili. Traja sme súrodenci a vieme sa dohodnúť, čo s ním chceme urobiť. So štvrtým majiteľom nie sme už dlhšie v kontakte a v minulosti boli medzi nami konflikty. Nehnuteľnosť neužívame, chátra, nemáme z nej úžitok. Čo môžeme robiť? (Júlia, 31)

Vychádzame z toho, že majitelia nehnuteľnosti a pozemku sú v podielovom spoluvlastníctve. Je dôležité vedieť, kto je zapísaný v liste vlastníctva ako majiteľ, čo v tomto prípade viete. Aj napriek tomu, že s jedným majiteľom nie ste v kontakte, nebráni to tomu, aby ste sa dohodli. Odporúčam štvrtého majiteľa osloviť telefonicky alebo listom, podľa toho, akým kontaktom disponujete, prípadne ktorú formu komunikácie uprednostňujete. Momentálna situácia nie je veľmi naklonená osobným stretnutiam. Zvolenou formou svoj návrh predložte druhej strane a dajte jej priestor na zváženie vlastných možností. Pokiaľ návrh neprijme a jej navrhované riešenia tiež nebudú pre vás prijateľné, máte možnosť riešiť veci mimosúdne. Nešpecifikovali ste síce vlastný návrh, ale ak by to bol napr. predaj nehnuteľnosti a prislúchajúceho pozemku, v tom prípade písomnú ponuku musíte najskôr zaslať majiteľovi. Ak by s kúpou či predajom nesúhlasil, máte možnosť svoju časť ponúknuť tretej osobe s výškou rovnakou alebo vyššou, ako bolo ponúknuté majiteľovi. Nie nižšou sumou. Ponúka sa veľa možností riešenia danej situácie.

Samozrejme, môžete vyhľadať aj mediátora, a to bez vášho predchádzajúceho kontaktovania strany. Práve mediátor stranu osloví sám a môže pomôcť vo vzájomnej komunikácii, čo je v riešení sporov veľmi dôležité. Mediácia zároveň dáva priestor nájsť úplne nové riešenie danej situácie, s ktorou môžu byť spokojné a do budúcna uzrozumené všetky strany. Mediáciu odporúčam nielen ako mediátor, ale hlavne ako človek z niekoľkých dôvodov: dáva stranám vlastný priestor rozhodovania o svojej veci, prihliada na vzájomné vzťahy, spor je možné vyriešiť už po pár stretnutiach, je rýchlejšia a cenovo je určite prijateľnejšia ako prostredníctvom súdu, čo je, samozrejme, tiež možnosť, ako danú záležitosť vyriešiť.

Ako majitelia nehnuteľnosti máme práva, ale aj povinnosti, resp. obmedzenia. Čo môže znamenať aj to, že tak ako máme právo užívať svoju nehnuteľnosť, tak máme právo ju neužívať, prípadne ju prenechať na užívanie niekomu inému napr. formou nájomnej zmluvy. Čo sa týka našich povinností, výkon vlastníckych práv nesmie spôsobiť poškodenie prírody a životného prostredia, ľudského zdravia či kultúrnej pamiatky v rozsahu stanovenom zákonom. Vyššie uvedené sme spomenuli hlavne preto, pretože samotní majitelia si uvedomujú, že nehnuteľnosť chátra a jej neužívanie môže spôsobiť škodu aj niekomu inému, za čo sme ako majitelia zodpovední

Článok bol publikovaný vo Zvolenských novinách 5/2021, str. 4

Zdieľajte

Ďalšie články