Úloha mediátora a susedský spor

Mediátorov vyhľadávajú ľudia, ktorí by chceli svoj spor s druhou stranou vyriešiť, no na druhej strane sú presvedčení, že sa s touto stranou nedá dohodnúť alebo, že nebude súhlasiť.

Je to práve mediátor, ktorý kontaktuje druhú stranu a pozve ju na stretnutie, aby si vypočul aj jej názor na danú vec. Je tu pre obe strany rovnako, bez ohľadu na to, kto kontaktoval mediátora ako prvý.

Rozhovor obidvoch strán za prítomnosti mediátora je často náročný, ale poskytuje vzájomný priestor na vypočutie sa, na vyjadrenie názoru, bez vzájomného obviňovania, kriku, nadávok, agresie
a hľadania len vlastného prospechu. Výsledkom býva kompromis, s ktorým budú obidve strany spokojné.

„Môj sused má na vedľajšom pozemku taký neporiadok, že sa pod ním už dva roky držia potkany. Prechádzajú už aj na môj pozemok. Čo môžem robiť?“ Ján (62)

Ako vlastníci nehnuteľností a zároveň susedia sa musíme zdržať takého konania, ktoré by druhých nad mieru pomerom obťažovalo, či ohrozovalo ich výkon práv. Zásahy pri bežnom užívaní hnuteľných či nehnuteľných vecí sme ako susedia povinní strpieť. V tomto prípade je viacero možností. V prvom rade máme možnosť sami vyhľadať suseda a porozprávať sa s ním. Pre niekoho tento krok môže byť náročný a často sa stáva, že roky susedom niečo tolerujeme a nepovieme nič, pričom naša miera tolerancie sa znižuje a doma si zanadávame. Jedného dňa to, čo sa v nás roky kopilo, môže vyústiť aj na maličkosti do otvoreného konfliktu, vykričia sa veci roky staré a sused nášmu hnevu nemusí rozumieť, lebo sme nič nepovedali, dokonca sme sa pekne zdravili.

Sám sebe si musím položiť otázku, či je pre mňa ľahšie hovoriť o tom teraz v krátkom rozhovore, keď sa to deje, alebo bude pre riešenie v budúcnosti jednoduchšie dlhé vyťahovanie toho, čo všetko nám vadilo. Odporúčame rozhovor so susedom čo najskôr, aby ste danú vec čo najskôr vyriešili, čím aj susedovi dávame vedieť, čo je a nie je pre nás v poriadku, akceptovateľné a predchádzame tak budúcim konfliktom. Po rozhovore so susedom môže dôjsť z jeho strany k náprave danej veci alebo ju odignoruje. V oboch prípadoch ste sa pokúsili vlastnými silami situáciu riešiť, ale v druhom prípade k náprave nedošlo.

Medzi rozhovorom a poslednom možnosťou, ktorou by mal spor skončiť na súde, máme ešte možnosti, obrátiť sa o pomoc na obec, mestskú políciu, ale, samozrejme, aj na mimosúdne riešenie, ktorým je mediácia.

Rozumieme, že nie s každým sa nám ľahko komunikuje, nie každý nám je sympatický, čo je normálne vzhľadom na ľudskú rôznorodosť. Práve preto nám v rozhovoroch môže pomôcť mediácia, ktorá vzájomné rozhovory uľahčuje, dáva priestor, aby sa strany počúvali, rozprávali a našli viacero riešení, s ktorými prídu k spokojnosti oboch strán. Dobré susedské vzťahy sú na nezaplatenie.

Článok bol publikovaný vo Zvolenských novinách 4/2021, str. 5

Zdieľajte

Ďalšie články