O Denise

„Ísť s priateľom po tme je lepšie ako ísť sám za svetla.“ (Helen Keller)

V živote a v jeho rôznych situáciách máme na výber viac alternatív a môžeme si vybrať pre ktorú sa rozhodneme.  Niekedy je práve tento proces náročnejší.  Pokiaľ si vyberiete pre seba urobiť prvý krok k napredovaniu, či zmene, budem s vami. Spoločne zistíme, aké sú vaše možnosti a čo pre to môžeme urobiť. 

Pretože najviac zatvorených dverí sa nachádza v našej mysli.

„Pre veľkú myseľ nie je nič malé.“  Sherlock Holmes

PhDr. Denisa Morongová, PhD.

Na Slovensku pôsobím ako SUPERVÍZOR, MEDIÁTOR, ŠKOLSKÝ A ROVESNÍCKY MEDIÁTOR, PORADCA  osobný, rodinný, partnerský, LEKTOR sociálnopsychologických výcvikov/stretnutí, MENTOR osobného rozvoja a rastu, mediátorov, komunikácie, školskej a rovesníckej mediácie. 

S pôsobnosťou vo Zvolene a na Slovensku od roku 2015.

Som spoluzakladateľštatutárny zástupca v občianskom združení Ave ProsperitA od roku 2017, v ktorom zároveň pôsobím aj ako lektor. Organizujem a vytváram výnimočné vzdelávania a projekty v participácii s významnými lektormi aj zo zahraničia.  Na https://aveprosperita.sk si môžete prečítať viac.

Všetky odvetia, ktorým sa venujem sú navzájom prepletené a majú spoločné menovatele, ktorými sú človek a pomoc druhým. 

Robím to čo ma baví, so srdcom, zanietením, s humorom aj vážnosťou.

V rokoch 2022 -2023 som sa zapojila do projektu v spolupráci so súdmi na Slovensku s názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenie súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ s pôsobnosťou v Rimavskej Sobote.

Moje portfólio profesijného vzdelávania

Záleží na tom, ako sa pomáhajúci odborník ďalej vzdeláva:

Publikácie

2018/2019

Publikácia v domácom zborníku
MORONGOVÁ, D. 2018. Živý záujem sociálnych pracovníkov o hluchoslepé osoby. In Bl. Sára Salkaháziová v odkazoch kultúrneho a sociálneho dedičstva.   Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník.  Ružomberok: Katolícka univerzita Ružomberok. 2018. s129-139. ISBN 978-80-561-0616-7.

2017/2018

MORONGOVÁ, D. 2017. Absolvent odboru sociálnej práce a jeho alternatívy pracovných kompetencií. In Profesia sociálneho pracovníka a postoje spoločnosti verzus profesia bl. Sáry Salkaházi. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 11 ročník. Ružomberok: Verbum. 2017. s.225-241. ISBN 978-80-561-0514-6.

MORONGOVÁ, D. 2017. Sociálny pracovník v edukačnom procese s osobami s hluchoslepotou. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie:  Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou. 2017. Herľany. s. 71 – 85. ISBN 978-80-7140-548.

MORONGOVÁ, D. 2018. Absolvent sociálnej práce ako mediátor pri riešení rodinných sporov. In Další vzdělávaní sociálních pracovníku a zaměstnávaní mladých lidí. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Přibram: Ústav sv. jana N. Numana, VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava. 2018. s. 188-194. ISBN 978-80-88206-10-1.

MORONGOVÁ, D. 2018. Contribution of supervision  – improving the work of professionals. In Supervision days in 2017. Zborník The International Conference is one of the events of the VEGA research project no. 1/0015/16 Assessing the Impact of Surveillance as a Preventive Faktor for Combustion Syndrome in Professional Employees of Social Services Providers.  Užhorod. 2018. s 189-201. ISBN 978-617-7692-00-2.

MORONGOVÁ, D. 2018. Regionálny rozvoj prostredníctvom zriadenia mediačných poradní na Slovensku. In Zborník Die Wirtschaftliche entwicklung Europäischer regionen in der ausbilddungs – und Arbeitsmarktpolitik – Ubergäange und strategien V. Uzhhorod, Ukraine 2018. s 124 – 133. ISBN 978-617-7404-93-3.

2016/2017

MORONGOVÁ, D. 2016. Rodinná mediácia – moderná metóda sociálnej práce. In Inovačné metódy a pastoračné výzvy pre prácu s rodinou a odkaz Bl. Sáry Salkaházi. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník.  Košice: Kotolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2016. s251-261. ISBN 978-80-561-0408-8.

MORONGOVÁ, D. 2017. Priestor mediátora v znakovej reči. In Súčasné trendy vzdelávania v mediácii. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník. Modra: Asociácia mediátorov Slovenska, 2017. s 98-107. ISBN 978-80-971616-7-5.

2015/2016

MORONGOVÁ, D. 2016. Etická bariéra komunikácie s klientom s postihnutím, narušením či ohrozením. In Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie.  Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník.  Bratislava: Asociácia mediátorov Slovenska. 2016. s110-119. ISBN 978-80-971616-4-4.

MORONGOVÁ, D. 2016. Miesto sociálneho poradenstva v rodine so sociálno-ekonomickými problémami. In Sekundárne sociálne problémy podmienené nezamestnanosťou“. Virtuálna vedecká konferencia. Zborník. Rimavská Sobota: VŠ Z a SP sv. Alžbety, 2016. s 148 -157. ISBN: 978-80-972352-1-5.