Supervízia

Supervízia je metóda kontinuálneho profesionálneho rozvoja odborníka za pomoci kvalifikovaného supervízora.

Kvalitná supervízia je kľúčovým mechanizmom, ktorý pomáha vedúcim zamestnancom v organizáciách riešiť náročné situácie, ktoré bránia optimálnej práci. 

Ako Supervízor so supervidovaným rozoberám a prechádzam témy, ktoré prináša supervidovaný na stretnutia a rozumiem, že supervidovaný môže byť v rôznej náročnej situácii.

So supervidovaným sa zameriavame na riešenia, bez hodnotenia a diagnostikovania.

Individuálna supervízia

V individuálnej supervízii pracujem s jedným supervidovaným. Supervízia prebieha formou rozhovoru, pričom tému určuje samotný supervidovaný. Nakoľko ide o supervíziu s odborníkom, tak oblasťami tém supervízie môžu byť napr. syndróm vyhorenia, vzťahy na pracovisku, práca s klientom a pod.

Na začiatku supervízie supervidovaného oboznámim o supervízii, jej obsahu a cieli. Oboznámim ho s tým, v čom mu môžem byť nápomocná, ako budeme postupovať, dohodneme si dĺžku stretnutia, podmienky a pravidelnosť supervízii. Supervidovaný prichádza na stretnutie s témou, ktorú by potreboval v bezpečnom prostrední prebrať a ja mu poskytnem priestor s úctou, rešpektom, dôverou a empatiou.

Skupinová supervízia

Skupinová supervízia prebieha medzi supervízorom a minimálne dvoma supervidovanými. Optimálnu skupinovú supervíziu tvorí do 6 – 10 ľudí.  Pri skupinovej supervízii je podstatná autenticita a otvorenosť supervidovaných, ako aj skupinová dynamika a potreby skupiny, ktoré sa v nej zohľadňujú.  Tak ako pri individuálnej aj pri skupinovej na úvod objasňujem obsah, cieľ supervízneho stretnutia. Poskytujem priestor s úctou, rešpektom, dôverou a empatiou.

Supervízne stretnutia prebiehajú medzi mnou a supervidovanými v bezpečnom, dôvernom, podpornom vzťahu a prostredí a výsledky supervízie nie sú konfrontované a zdieľané s vedením.

Ciele supervízie

Je pre mňa dôležité byť pre supervidovaného autentická . Poskytujem mu profesionálnu kompetenciu v oblasti duševného zdravia.

Supervízia je vhodná a potrebná pre

Objednávateľmi supervízie môžu byť samotné zariadenia, školy, organizácie, firmy ale aj  jednotlivci. 

Z hľadiska naliehavosti

Okamžitá supervízia: Pri akútnych potrebách riešenia. Ide o neplánovanú supervíziu s mimoriadnym stretnutím. 

Plánovaná supervízia: Riadi sa podľa stanoveného, vypracovaného plánu, napr. na jeden rok. S vypracovaním plánu vám vie byť nápomocný aj supervízor. V pláne sú zapracované také oblasti, ktorým potrebujete v kolektíve venovať pozornosť.

Plánovaná supervízia, znamená, že organizácii na zamestnancovi záleží, váži si ho, pretože si uvedomuje, že je dôležitým článkom v spojení s klientom a kolegami. Pre zamestnávateľa  má podstatný vplyv na chod organizácie/firmy.

Plánová supervízia predchádza možným náročným situáciám, ktoré sa môžu vyskytnúť.  Preto je v ideálne možnej miere vítané objednať supervíziu / supervízora viackrát ročne.

Tým, že zamestnávateľ plánuje a myslí dopredu vie, že

Spokojný zamestnanec = spokojný klient = prosperujúca organizácia.

 

Čas potrebný na supervíziu

  • Pri individuálnej supervízii odporúčam vyhradiť si čas od 1 do 2 hodín.
  • Pri skupinovej supervízii sa časový rámec pohybuje medzi 2-3 hodinami. Čas potrebný na supervíziu je vecou dohody medzi supervízorom a objednávateľom s ohľadom na charakter a cieľ organizácie a supervízie.

Miesto realizácie supervízie

  • Supervíziu zvyčajne vykonávam u objednávateľa, pokiaľ má na to vhodné nerušené priestory. Mimo priestorov objednávateľa, je to vecou vzájomnej dohody pri objednávaní konkrétnej služby.

Cenník

Pre zariadenia podľa Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

  • Individuálna supervízia (60min) 55€/hod
  • Skupinová supervízia 60€/hod

Cena je za poskytnutú supervíziu. Pokiaľ vzniknú iné náklady na základe objednania supervízie, účtujú sa podľa dohody osobitne.

Pre školské zariadenia:
Vyžiadajte si cenovú ponuku na základe dôkladne vyplneného Predbežného objednávkového formulára.

Organizácie, spoločnosti, firmy
Vyžiadajte si cenovú ponuku na základe dôkladne vyplneného Predbežného objednávkového formulára.

Cenník platný od 01.08.2023

Kedy si vybrať
Priebeh služby
Cieľová skupina
Ponúkam dané služby
Poradenstvo
Cieľovou skupinou je klient a jeho osobný problém, klient a jeho prostredie, v nepriaznivej situácii so sociálnym problémom,... Proces môže byť dlhodobejší (je individuálny) a je zameraný na dosiahnutie cieľa/cieľov a riešení
Jednotlivec /jeho sociálne prostredie/rodina
Teambuilding
Zlepšenie spolupráce v tíme, sociálnych a pracovných vzťahov. Skupinová aktivita je cielená a premyslená na budovanie tímu rôznymi aktivitami.
Kolegovia / pracovný kolektív.
Supervízia
Odborníci / Poradcovia / Organizácia/ Študenti
Mediácia
Mimosúdne riešenie sporov. Medzi kolegami, nadriadeným a podriadením, ktorí majú vzájomný osobný alebo pracovný problém. Viac o mediácii si môže prečítať v sekcii Mediácia. Mediáciu vykonáva podľa Zákona č. 420/2004 Z.z. len certifikovaný mediátor.
Dvaja a viac ľudí so spoločným problémom.
Facilitácia
Pokiaľ chcete, aby vaše skupinové stretnutia, porady, domové schôdze boli efektívne. Naplnil sa ich cieľ a diskusia sa držala zvolenej témy a neodbiehalo sa do iných tém. S facilitáciou sa porady nepredlžujú, aktívne sa zapájajú všetci zúčastnení, vyjadrujú svoj názor a spoločne hľadajú riešenia, ponúkajú návrhy.
Ľudia s určitým cieľom / kolegovia, obyvatelia bytovky, konferencie, ...
mentoring
Zámerne trávený čas so skúsenejším človekom v oblasti, ktorú vykonává a ktorá zaujíma aj mentorovaného.
Ľudia z rôznych profesií, ktorí majú záujem o napredovanie a poradenstvo od skúsenejších.

V prípade, že supervízia rieši konflikty a tie sú už v kolektíve deštruktívne, zamestnanci potrebujú inú intervenciu. Potrebujú Mediáciu.

Je vhodné vedieť sa zorientovať a rozlíšiť kedy, ktorú službu využiť či už ako jednotlivec alebo organizácia, aby intervencia prebehla v prospech.

Som absolventkou akreditovaného 240 hodinového vzdelávania v supervízii pomáhajúcich profesiách, a som zapísaná na MPSVaR pod sp. 23050/2023- M_OSSODRZS.

Formulár predbežného záujmu o Supervíziu

Vyplnený formulár slúži na vytvorenie cenovej ponuky pre objednávateľa, ktorý má záujem o supervíziu. Na základe riadne vyplneného a odoslaného formulára, vám budem vedieť vypracovať predbežnú cenovú ponuku a kontaktovať vás. Po jej odsúhlasení si dohodneme ďalšie potrebné kroky. Teším sa na spoluprácu s vami.

Formulár predbežného záujmu o Supervíziu pre poskytovateľov v Sociálnych službách

Vyplnený formulár slúži pre moju lepšiu orientáciu v tom, čo vaša organizácia potrebuje a aké ciele by ste chceli supervíziou naplniť.  Na základe riadne vyplneného a odoslaného formulára, budem vedieť podkladom venovať dostatočnú pozornosť. Pokiaľ máte k dispozícii vypracovaný plán/program supervízie, môžete mi ho na mail info@denisamorongova.sk poslať. Následne vás budem kontaktovať a dohodneme si ďalší postup a kroky.   

Cena supervízie v Sociálnych službách je pre jednotlivca je 55€/hod a skupinová supervízia 60€/hod. 

Teším sa na spoluprácu s vami.