GDPR

Odoslaním formulára, písomnej alebo elektronickej prihlášky / prihlášky na vzdelávanie / školenie, poradenské, mediačné, voľnočasové a relaxačné aktivity, udeľuje dotknutá osoba PhDr. Denise Morongovej, PhD., so sídlom  960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 42 396 310, DIC: 103 525 1756, súhlas so správou, spracovaním, uchovaním, kopírovaním, skenovaním a zaznamenávaním na nosič informácii svojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas sa udeľuje v rámci evidencie, správy, uchovania a spracovania poskytnutých údajov oprávnenými osobami PhDr. Denise Morongovej, PhD. za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný na (i) vyhotovenie zmlúv a iných dokumentov, (ii) poskytnutie vzdelávacích a školiacich služieb.

Rozsah poskytovaných osobných údajov dotknutej osoby:

 1. Meno, priezvisko, titul
 2. Názov objednávateľa
 3. Názov organizácie
 4. Kontaktná osoba a jej pracovné zaradenie
 5. E-mailová adresa
 6. Telefónne číslo
 7. Adresa (Sídlo, IČO, DIČ)
 8. Dátum a miesto narodenia

 

Tento súhlas sa udeľuje na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, za ktorým bol poskytnutý a dotknutá osoba berie na vedomie možnosť svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na info@denisamorongova.sk. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv vyplývajúcich z § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane, t. j. najmä orgánom štátnej správy.

V rámci poskytovania vzdelávacích, školiacich, poradenských, mediačných, voľnočasových a relaxačných služieb a aktivít je predpoklad, že osobné údaje dotknutej osoby budú v nevyhnutnej miere poskytované vopred bližšie neurčenému okruhu subjektov (orgány štátnej správy). Osobné údaje dotknutej osoby budú taktiež vložené do informačného systému databázy klientov, ktorého prevádzkovateľom je PhDr. Denisa Morongová, PhD. a do ktorého budú mať v nevyhnutnom rozsahu prístup lektori vykonávajúci pre PhDr. Denisu Morongovú, PhD. činnosti nevyhnutné pre riadne poskytovanie vzdelávacích, školiacich, poradenských, mediačných, voľnočasových a relaxačných služieb.

Zároveň dotknutá osoba týmto poskytuje (ak ho v tomto rozsahu písomne / elektronicky neodvolá) svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu, za účelom poskytovania ponúk o pripravovanom vzdelávaní, školení, poradenstvách, mediačných, voľnočasových a relaxačných služieb a reklamných materiáloch týkajúcich sa služieb či prieskumov PhDr. Denisy Morongovej, PhD.

Dotknutá osoba zodpovedá za správnosť poskytnutých údajov a má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • namietať spracovanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@denisamorongova.sk alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.