Spoluvlastníci nehnuteľností

Dobrý deň, Otec je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ktorá stojí na pozemku, ktorého vlastníkom sú iní majitelia a zároveň je spoluvlastníkom niekoľkých ďalších pozemkov. V prípade nehnuteľnosti aj pozemkov je viacero vlastníkov, ktorí neprejavujú záujem, neobhospodarujú a nestarajú sa. Má záujem tieto pozemky získať, odkúpiť a zároveň nás zaujíma, že keď pozemky obhospodaruje, či nie je možné vydržanie. Eva (39)

Dobrý deň, ďakujeme vašu za otázku. Z vašej otázky som vyrozumela záujem vášho otca získať, odkúpiť alebo vydržať pozemok pod nehnuteľnosťou, ako aj ďalšie pozemky, o ktoré sa stará a ktorých je spoluvlastníkom, pričom spoluvlastníkov je viacero.

Vyrovnať a dohodnúť sa môžete so spolumajiteľmi prislúchajúcich nehnuteľností. Mená osôb, ktorí spoluvlastnia v tomto prípade daný pozemok, zistíte prostredníctvom výpisu z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností. Následne viete majiteľov kontaktovať a predložiť im svoj návrh, prípadne nájsť spoločne riešenia. Návrh má byť stranám doručený písomne. Pri viacerých majiteľoch to môže byť náročnejšie, najmä, ak sa nepoznáte. Ak sa majitelia nepoznajú, môže to byť tým, že sa časti majetkov dedili zo zákona podľa skupín, alebo sa dedili na základe závetu. To môže mať za dôsledok, že sa majitelia nemusia niekedy navzájom poznať.

Či už vlastníkov poznáte, alebo nie, osloviť a vyrovnať sa s nimi v podielovom vlastníctve je možné tromi spôsobmi. Prvú možnosť sme už napísali, oslovenie strán priamo vami. Druhý spôsob je mediácia, kde strany oslovuje mediátor a pozýva ich do mediačného konania, alebo tretím spôsobom, ktorým je súdne konanie. Mimosúdne riešenie by malo predchádzať tomu súdnemu a účastníci si tak majú možnosť ušetriť čas, finančné prostriedky, nezhoršovať si vzájomné vzťahy, ale aj situáciu a pod.

V tomto prípade mimosúdne riešenie prostredníctvom mediácie znamená, že vy oslovujete mediátora, prejdete s ním záležitosti a predmetné veci, o ktoré máte záujem, a mediátor na základe zhodnotenia situácie, či je možná mediácia, a vašom záujme vstúpiť do mediácie oslovuje ostatné strany a spoločne sa všetci pokúsite dohodnúť si také podmienky, ktoré budú vyhovovať zúčastneným stranám. To znamená, že je nápomocný v komunikácii a pri riešení predmetnej veci všetkým stranám, nielen žiadateľovi o mediáciu.

Nech ide o akýkoľvek spor, je potrebné vedieť, čo chceme a čo je naším cieľom. V tomto prípade to bol záujem o získanie pozemkov do osobného vlastníctva z podielového spoluvlastníctva a dohodnúť sa na podmienkach so stranami.

V mediácii majú strany priestor na vypočutie sa a prejdenie viacerých alternatív, aké sa nám ponúkali na začiatku. Čo znamená, že spoločne môžete prísť na úplne nové riešenie danej situácie.

Vydržanie je toho času možné realizovať podaním návrhu na súdu. Súd následne oslovuje dotknuté subjekty, ktorých sa konanie týka, aby sa k danej veci mohli vyjadriť, a tak mali možnosť chrániť svoje práva k danej nehnuteľnosti prostredníctvom podania námietok.

Článok bol publikovaný vo Zvolenských novinách 3/2022, str. 7

Zdieľajte

Ďalšie články